CD&V-volksvertegenwoordigers Servais Verherstraeten, Roel Deseyn en Eric Van Rompuy steunen minister Van Overtveldt in zijn strijd tegen fiscale fraude. Servais Verherstraeten: “Onze fractie heeft wetsvoorstellen klaar die in lijn liggen met het plan van de minister, alhoewel er toch enkele verschillen zijn.”. Kamerlid Roel Deseyn beaamt dat en voegt toe: “Het gaat zowel om wetsvoorstellen die meer rechtvaardigheid brengen als wetsvoorstellen die de belastingadministratie toelaten om efficiënter de belastingen te innen en fraude te bestrijden.”. Op een aantal vlakken verschillen de voorstellen van CD&V met de plannen van Van Overtveldt. “Het beloven alvast boeiende debatten te worden in de commissie Financiën.” vult Kamerlid Eric Van Rompuy aan. “We zagen al veel plannen de revue passeren, we hopen dat er nu eindelijk werk van wordt gemaakt.”.

Hieronder vindt u een overzicht van de vijf voorstellen die Verherstraeten, Deseyn en Van Rompuy lanceren.

1. Buitenverblijven niet meer aftrekbaar via vennootschap

 “Private kosten aftrekken als een beroepskost is inderdaad not done en niet in lijn met het heffen van eerlijke belastingen” vindt Roel Deseyn. “De aftrekbaarheid van de beroepskosten voor vennootschappen moet overeenstemmen met hun werkelijke of maatschappelijke activiteit. Een vennootschap mag niet gebruikt worden om hiervan af te wijken. We benadrukken dat er zich geen probleem stelt voor het aftrekken van kosten wanneer er wel een band bestaat met de bedrijfsuitoefening”, klinkt het bij de CD&V-parlementsleden.

Ook wordt ingegrepen in de zogenaamde kosten van alle aard. Zo worden vaak appartementen ter beschikking gesteld aan bedrijfsleiders of kaderpersoneel, maar die kosten worden wel afgetrokken van de belastingen. Dit is voor ons correct, als dit appartement noodzakelijk is voor de activiteit of beroepswerkzaamheid die wordt uitgeoefend. Als een bedrijfsleider een appartement aan zee heeft  omdat hij daar vaak moet zijn voor zijn werk, kan dit, maar als hij er graag op vakantie gaat, kan dit niet. Het kan dus geenszins de bedoeling zijn dat bijvoorbeeld een buitenverblijf als een voordeel van alle aard kosteloos ter beschikking wordt gesteld aan een bedrijfsleider of personeelslid en dat men die kosten daarna aftrekt van de belastingen. Ook hier moet er een verband zijn tussen de beroepsactiviteit en het toegekende voordeel van alle aard.

2 en 3. Procedurefouten leiden niet zomaar meer tot vernietiging van bewijs

De drie Kamerleden hebben het wetsvoorstel om de Antigoonrechtspraak in fiscale zaken wettelijk te verankeren al klaar. “We zullen het vandaag indienen in de commissie.” zegt Roel Deseyn. Maar de CD&V-fractie zet een stap verder. Als er dan toch procedurefouten worden vastgesteld, moet de fiscus normaal gezien drie maanden wachten om een nieuwe procedure op te starten, ook al tasten deze procedurefouten de geldigheid van de bewijsstukken niet aan. Ook hierin willen de Kamerleden verandering brengen met hun derde wetsvoorstel. “Er zal geen nieuwe aanslag gevestigd moeten worden. De oorspronkelijke aanslag kan behouden blijven, waardoor men sneller (i.e. drie maanden) kan optreden.”, volgens de indieners.

4. Meer belastingbrieven op voorhand correct ingevuld

De minister van Financiën wil de mogelijkheden van het CAP uitbreiden.  “Het CAP is op zich geen slecht instrument, maar de plannen van de minister tonen te weinig ambitie. In zijn voorstel kan de fiscus nog altijd niet a priori vaststellen of er belastingontwijking of –ontduiking is. Om fraude efficiënt te bestrijden, schiet het voorstel dus te kort.” merken de parlementsleden op.

Momenteel kan de fiscus al de nodige inlichtingen opvragen bij financiële instellingen om te bepalen hoeveel  successie- en/of registratierechten iemand moet betalen. Hetzelfde doet zich voor bij de BTW. In die gevallen geldt dus geen discretieplicht voor banken ten aanzien van de fiscus. De parlementsleden willen de fiscus nu ook op het vlak van de inkomstenbelastingen een vlottere toegang geven tot de broodnodige informatie, zodat men beter en sneller kan overgaan tot een correcte vestiging en inning van belastingen. “Zo zullen veel meer belastingbrieven op voorhand correct ingevuld kunnen worden, met kortere wachtrijen aan de loketten als gevolg. Dit voorstel bespaart voor iedereen veel tijd en werk.”, zeggen Verherstraeten, Deseyn en Van Rompuy. “Daarnaast kunnen de belastingdiensten veel makkelijker en veel sneller de belastingontduiking opsporen en aanpakken. Met dit voorstel slaan we dus 2 vliegen in één klap”, zo vullen de Kamerleden aan.

5. Sluiten van populair achterpoortje in de roerende voorheffing

Het laatste voorstel sluit een fiscaal achterpoortje op vlak van de roerende voorheffing. Heel wat natuurlijke personen maken gebruik van het verlaagd tarief van 15%, omdat ze investeren in een KMO. Deze gunstmaatregel is destijds in het leven geroepen om investeerders en beginnende ondernemers aan te moedigen om te blijven investeren in een onderneming, aangezien KMO’s door de crisis, en in de nasleep daarvan, minder gemakkelijk toegang krijgen tot leningen bij de bank.

Hoewel, na enkele jaren is het duidelijk geworden dat dit verlaagd tarief ook wordt gebruikt door personen, die hun privépatrimonium en –kapitaal onderbrengen in een vennootschap, waarna ze de inkomsten daaruit aan een véél gunstiger tarief kunnen laten taxeren. Dit oneigenlijk gebruik heeft dan ook geen enkele band met de initiële doelstelling van de eerder genoemde maatregel. “Men investeert niet in een KMO, als gevolg creëert men ook geen jobs, maar verrijkt men enkel zichzelf”, zo stellen Verherstraeten en Deseyn. “De fiscus zal dus door deze maatregel veel eenvoudiger dergelijk oneigenlijk gebruik kunnen aanpakken.”, besluiten de drie CD&V’ers.