Het kabinet-Bacquelaine werkt aan nieuwe regels waarmee vanaf maart 2017 studiejaren kunnen worden afgekocht om het latere pensioenbedrag op te krikken. Het afkopen van studiejaren is een van de situaties die ertoe kunnen leiden dat het nettopensioen daalt omdat het brutopensioen stijgt. Deze onbedoelde fiscale situatie wordt de pensioenval genoemd. Ook opslag krijgen of langer werken kan eenzelfde effect genereren.

Met ons wetsvoorstel willen we aan dat probleem verhelpen. Het is onze bedoeling om pensioenen en vervangingsinkomsten volledig van belastingen vrij te stellen als zij het volledige netto-inkomen van het gezin uitmaken, op voorwaarde dat een bepaald maximumbedrag niet wordt overschreden. Als dat grensbedrag wordt overschreden, mag de ontstane belasting nooit hoger zijn dan het bedrag waarmee de grens overschreden is. Ook de impact van de gemeentelijke opcentiemen op de pensioenen wordt via ons voorstel in rekening gebracht.

We stellen aan de regering voor omhet fundament van het probleem aan te pakken: een hoger brutobedrag mag voor CD&V nooit leiden tot een nettoverlies. Bij elke aanpassing van sociale rechten - zoals de pensioenrechten - is het wel aangeraden om meteen ook alle fiscale aspecten te onderzoeken. De regering maakt best goede afspraken daaromtrent. Sociale wijzigingen mogen geen negatieve fiscale gevolgen hebben, want dan schieten ze hun doel voorbij. Het is ook hoogst vervelend voor de doelgroep in kwestie.

Het is nu aan de Ministers van Pensioenen en Financiën om zo snel mogelijk oplossingen aan te reiken voor de problemen rond de pensioenval.  Ons voorstel dat u via deze link kan terugvinden, vormt daarbij een goede basis.