Met Poperinge als terminal op het Belgische spoornet is de volledige Westhoek aangewezen op treinen in de richting van Kortrijk om zich over lange afstanden te verplaatsen.  Tot nu toe was er ook weinig reden om aan te nemen dat hier in de toekomst verandering in zou komen.  Net voor haar aftreden gaf Minister Galant op vraag van CD&V-Kamerlid Roel Deseyn te kennen dat de realisatie van een dubbelspoor op het volledige Belgische net wenselijk is voor een betere dienstverlening.  Een gefaseerde of partiële realisatie op de lijn 69 viel te overwegen. “Ik blijf erop aandringen bij de nieuwe minister van Mobiliteit,  François Bellot  om te komen tot een dubbel spoor. We moeten op deze nagel blijven kloppen en Infrabel aansporen om dit dossier als prioriteit te behandelen”, valt te horen bij CD&V-er Deseyn

De bereikbaarheid van de Westhoek is een oud zeer.  Niet alleen de weginfrastructuur is beperkt, ook de dienstverlening over het spoor laat te wensen over.  Oude motorstellen en rijtuigen, slechte aansluitingen, kortere en bijgevolg overvolle treinen, lagere frequentie, … het is slechts een greep uit het ongenoegen dat reizigers de laatste maanden en jaren publiek lieten weerklinken. 

De voornaamste oorzaak van het problematische treinverkeer in de regio is uiteindelijk het ontbreken van voldoende en aangepaste spoorinfrastructuur”, zo stelt CD&V-Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn.  Naar aanleiding van geplande werkzaamheden op de lijn 69 had het Kortrijkse Kamerlid er bij herhaling op aangedrongen om werk te maken van een beter georganiseerde spoorinfrastructuur voor de regio.  Tevergeefs, zo bleek uit eerdere antwoorden van Minister Galant en Infrabel.  De budgetten voor realisatie van een totale ontdubbeling wogen te zwaar door op hun begroting.

Vanuit Christendemocratische hoek is men zich bewust van de financiële impact van grote spoorprojecten, maar Roel Deseyn pleit voor een meer pragmatische houding van alle betrokken actoren.  “Dit is geen zwart-wit-verhaal”, zo klinkt het bij Deseyn. “De nodige totaalontwikkeling kan tevens in kleinere tussenstappen worden uitgewerkt.  Door het enkelspoor tussen Komen en Poperinge stuk per stuk uit te breiden naar dubbelspoor ontstaan heel wat meer mogelijkheden om de bestaande dienstverlening uit te breiden of alvast te verbeteren.  Ik drong bij Minister Galant aan om in eerste instantie een ontdubbeling tussen Komen en Ieper te overwegen.  Dit zou het merendeel van de huidige problemen kunnen oplossen.”  Bovendien blijkt dat ook heel wat sociaal-economische en streekactoren dit idee genegen zijn.  Niet alleen komt een gefaseerde werkwijze tegemoet aan de meest dringende noden; ook de betaalbaarheid van het plan verhoogt.

De Minister schatte de kostprijs op zo’n 75 miljoen euro of pakweg de helft van de kosten die werden gemaakt voor de renovatiewerken op de lijn begin 2016.  Overleg met Vlaanderen dringt zich op om –in geval Infrabel meestapt in dit verhaal- ook meteen een oplossing te zoeken voor de 14 knelpunten op het tracé.

Roel Deseyn is alvast hoopvol: “Minister Galant had de ambitie om deze piste verder uit te denken.  Mogen we hopen voor de Westhoek dat haar opvolger Bellot dit idee deelt.  Dit blijft een nagel waar ik op zal blijven kloppen, want de bevolking en economie in de Westhoek hebben er alle baat bij.