De website www.policeonweb.be startte in 2007 en geeft de burger de mogelijkheid om bepaalde misdrijven zoals diefstallen of graffitispuiten aan te geven via eID. Het platform zou doorheen de jaren verder uitgebreid worden. Maar uit cijfers die CD&V-Kamerlid Roel Deseyn opvroeg bij bevoegd minister Jambon blijkt dat het platform stevig onderbenut wordt, zeker wanneer men vergelijkt met het aantal klachten dat binnenkomt via het ‘klassieke loket’. “Nochtans kan digitale communicatie tussen burger en politie een belangrijke (administratieve) vereenvoudiging en tijdswinst betekenen voor beide partijen.”, zegt Roel Deseyn.

Momenteel maken 150 politiediensten gebruik van het platform policeonweb.be. De burger kan via het platform klacht indienen over de volgende misdrijven: fietsdiefstal; bromfietsdiefstal; winkeldiefstal; vandalisme aan privégoed en graffiti. Over de jaren heen bleef het aantal geregistreerde klachten[1] via dit platform stabiel. In 2011 noteerde men 5.784 klachten, in 2012 5.750 en in 2013 5.803. Het jaar 2014 vertoont een lichte daling in het aantal klachten: 5.550. Voor het eerste semester van 2015 werden er 2.664 klachten geregistreerd. Als we deze cijfers vergelijken met het aantal papieren aangiftes[2], blijkt dat het aandeel van de digitale aangiftes telkens erg beperkt is. Zo werden er in 2014 35.218 papieren pv’s voor een fietsdiefstal opgesteld, ten opzichte van slechts 3.313 digitale aangiftes. Dezelfde verhoudingen zien we terug met betrekking tot de andere misdrijven[3], waarbij het digitale aandeel nooit de 10 %-grens overstijgt. “Hieruit moeten we helaas concluderen dat het digitale loket van de politie amper gebruikt wordt. Zelfs voor het beperkt aantal categorieën van misdrijven die digitaal gemeld kunnen worden, kiest de burger steevast voor de klassieke weg.”, zegt Deseyn. Veel burgers zijn dus niet op de hoogte van het bestaan van policeonweb.be. Verder is het systeem ook te complex en kampt het met een gebrekkige gebruiksvriendelijkheid. Unizo kaartte in het verleden al aan dat winkeliers zich de moeite besparen om diefstallen aan te geven.

Deseyn is ervan overtuigd dat er verschillende opportuniteiten onbenut blijven. “Ten eerste vermoeden we dat heel wat burgers niet op de hoogte zijn van het bestaan van policeonweb.be. Informatie- en sensibiliseringscampagnes dringen zich dus op en zullen leiden tot meer online klachten. In tweede instantie zou het voor bepaalde misdrijven een meerwaarde kunnen zijn om deze op te nemen in het digitale loket. Zo liggen er heel wat kansen in een koppeling van politie-aangiften met het Meldpunt (meldpunt.belgie.be) van de FOD Economie dat op maandag 22 februari werd gelanceerd. Trouwens… Negen jaar na haar lancering is het loket nog steeds niet gekoppeld met de achterliggende systemen en dient de elektronische aangifte manueel gekopieerd en geplakt te worden.”, vult het CD&V-Kamerlid verder aan.

“Het zou zonde zijn om vanwege de budgettaire krapte de digitalisering van onze overheid een halt toe te roepen. Dat argument snijdt overigens geen hout. Volledig geautomatiseerde en elektronische processen zorgen ervoor dat de werkingskosten voor politie nagenoeg nihil zijn. Als we per digitale klacht het ‘standaarduurtarief van de burger’ (i.e. € 20,78) aanrekenen, kom je al snel op een maandelijkse besparing van € 10.000. Soms moet een overheid durven investeren om uiteindelijk kostenefficiënter te kunnen werken.”, besluit Deseyn.

Vanuit Kortrijk wil Deseyn de politiezone VLAS (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) alvast oproepen om hierin een voortrekkersrol op te nemen.[1] Het gaat in deze gevallen om het tijdstip van registratie en dus niet het tijdstip waarop het desbetreffende feit is gepleegd.

[2] Op basis van cijfers uit de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG). Deze politiedatabank registreert cijfers op basis van processen-verbaal.

[3] Minister Jambon waarschuwt in zijn antwoord wel dat je deze cijfers niet zomaar mag vergelijken, maar de tendens is ons inziens duidelijk.